Beques per a l’escolarització, nova convocatòria

Dilluns, 11 de març de 2019 a les 00:00

De l’11 de març i fins el 17 de maig de 2019 els infants i joves nascuts entre els anys 2003 i 2016, que correspon a les edats de 3 a 16 anys, i empadronats a Tona poden sol·licitar una beca d’escolarització que cobreixi llibres, material escolar i sortides curriculars pel curs 2019-2020.

Aquesta convocatòria d’ajuts té per objectiu facilitar el pagament de les despeses escolars dels infants i joves, que pel curs 2019-2020 cursaran entre P3 i 4art d’ESO, que per diferents motius
socioeconòmics tenen dificultats per gaudir de l’etapa educativa amb normalitat.

Per a poder-hi optar s’ha de complimentar una sol·licitud que es troba a www.mancoplana.cat i demanar hora per l’educador/a social a l’Àrea Social de la Mancomunitat La Plana (Tel. 93 812
54 45, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i de dilluns a dijous de 15 a 17 hores).

D’acord amb la valoració de la situació econòmica i de la realitat social de l’infant-jove/família (utilitzant barems socioeconòmics) es defineix el percentatge de beca econòmica que
s’atorgarà.

A la sol·licitud de l’ajut caldrà adjuntar la documentació següent:
1) Model d’instància normalitzat sol·licitant l’ajut.
2) Llibre de família
3) Fotocòpia del DNI/NIE de tots els membres de la unitat familiar majors de 14 anys
4) Volant de convivència
5) Certificat de reconeixement de discapacitat (si s’escau)
6) Certificat de reconeixement de grau de dependència (si s’escau)
7) Carnet de família nombrosa i/o monoparental (si s’escau)
8) En cas de sentència de separació o divorci, cal portar el conveni regulador on consti pensió alimentària i custòdia dels fills.
9) En cas d’acolliment, cal portar document acreditatiu de qui fa l’acollida
10) Acreditació de Necessitats Educatives Especials (NEE) (si s’escau)
11) Rebut del lloguer o hipoteca de l’habitatge habitual
12) Justificant d’ingressos de tots els membres de la unitat familiar:
- Justificants d’ingressos de totes les persones en edat laboral de la unitat familiar: si es troba ocupat laboralment, portar les últimes 3 nòmines i/o altres prestacions (pensions,
renda garantida de ciutadania, pensions no contributives, llei de dependència, ajuts de lloguer, etc.).
- En cas dels treballadors autònoms, l’última declaració trimestral IRPF .
- En cas d'estar a l'atur i no rebre cap prestació presentar certificat de SEPE/OTG.
- En cas de no poder acreditar la situació administrativa i/o econòmica es requerirà declaració jurada de totes les persones en edat laboral de la unitat familiar.
- En cas que es valori que la documentació no és suficient se’n requerirà d’altra.
13) Certificació responsable de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l’Agència Tributària, amb la Seguretat Social i amb l’Ajuntament corresponent.
 

Darrera actualització: 13.03.2019 | 12:36