Informació càrrecs electes i eventuals

A través d'aquest apartat podreu consultar la informació relativa a les retribucions, indemnitzacions, dietes, activitats i béns dels càrrecs electes de la corporació municipal, com també les seves declaracions d'activitats, patrimonials i d'interessos.

RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS

La Llei de Bases de Règim Local estableix que els membres de les corporacions locals hauran de percebre retribucions per a l'exercici dels seus càrrecs, tant amb dedicació exclusiva com parcial, o bé una compensació econòmica per l'assistència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació en la quantia establerta pel Ple de l'Ajuntament.

El Ple Organitzatiu extraordinari de l'Ajuntament de Tona celebrat en sessió del dia 6 de juliol de 2015 va aprovar, entre altres l'indemnització dels regidors de la Corporació en els termes següents:

- La retribució de l'Alcalde per la seva dedicació exclusiva (alta seguretat social, incompatible amb indemnitzacions per assistència a sessions), ve fixada per llei i es l'equivalent al salari brut d'un secretari d'Estat menys el 55%, la quantitat de 45.000 EUR bruts anuals.

El Ple celebrat en sessió del dia 30 de setembre del 2015 va aprovar la renúncia de l’alcalde al cobrament de la retribució assignada , en haver sobrevingut una causa d’incompatibilitat en haver estat nomenat Diputat Delegat d’Esports de la Diputació de Barcelona.

- Els membres de la corporació local que no tenen ni dedicació exclusiva ni dedicació parcial rebran per l’assistència efectiva, en concepte d’indemnització per l'exercici de les tasques públiques les següents quantitats:

- 150,00 EUR per assistència a sessió de Ple

- 160,00 EUR per assistència a sessió de Junta de Govern Local dels regidors nomenats com a membres de la mateixa, així com dels regidors requerits per l'alcaldia per ser responsables de matèries integrades en les diferents àrees municipal creades

- Fixar les indemnitzacions per utilització de vehicle propi dels membres de la Corporació i del personal, en els desplaçaments que hagin de realitzar relacionats amb les seves tasques professionals, en les següents quantitats:

- 32 EUR, per mig dia (inclou desplaçament i autopistes)

- 50 EUR tot el dia (inclou desplaçaments, autopistes i dinar)

Les despeses de pàrquing i altres es pagaran prèvia presentació dels justificants corresponents.

- 0,23 EUR/km. en concepte de despeses de desplaçament

 

REGISTRES D'ALTS CÀRRECS, D'ACTIVITATS I DE BÉNS PATRIMONIALS

En compliment de les seves obligacions com a càrrecs electes locals, tots els membres del plenari han presentat les seves declaracions de béns i drets patrimonials i d'activitats en el Registre d'Interessos de l'Ajuntament. Aquest Registre està sota la custòdia del Secretari, i els càrrecs electes hi han de dipositar les següents declaracions a l'inici del mandat corporatiu i modificar-ne les dades si es produeixen variacions.

- La declaració d'activitats , consisteix en la declaració de les activitats professionals, mercantils o industrials que poden ser causa d'incompatibilitat, o bé declaració que no s'exerceix cap activitat considerada incompatible, i declaració de les activitats que poden ser d'exercici compatible.

El Registre d'Activitats és de caràcter públic i l'accés a les dades s'efectua d'acord amb les condicions i el procediment que estableix la normativa (Llei 13/2005).

- La declaració patrimonial i d'interessos , consisteix en la declaració de tots els béns, els drets i les obligacions.

El Registre de Béns Patrimonials i d'Interessos té caràcter reservat. Només hi poden accedir el Parlament, els òrgans judicials, el Ministeri Fiscal, el Defensor del Poble, el Síndic de Greuges i el/la director/a de l’Oficina Antifrau de Catalunya, d'acord amb la normativa específica.

En compliment de les obligacions que conté la normativa de transparència (Llei 19/2013 estatal, i Llei 19/2014 de Catalunya) i d’acord amb les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, en aquest apartat podeu consultar informació sobre les declaracions de béns patrimonials i d’activitats de les persones que integren el Ple municipal.

L’article 56 de la Llei de transparència especifica que s’ha de fer publica una declaració que indiqui la situació patrimonial dels alts càrrecs, que no ha d’incloure les dades de localització ni les que siguin necessàries per salvaguardar la privacitat i seguretat dels titulars.

La informació publicada és declarada pels regidors i regidores de la corporació, sota la seva responsabilitat. 

 

PERSONAL EVENTUAL

El personal eventual és designat per l'equip de govern com a personal de confiança o d'assessorament especial. En el següent enllaç podeu trobar la relació de personal eventual, de confiança o d'assessorament especial nomenats per a la legislatura 2015-2019.

 

Darrera actualització: 14.01.2019 | 08:40
Darrera actualització: 14.01.2019 | 08:40