Informació empleats públics

En aquest apartat podeu consultar informació relativa als empleats públics de l'Ajuntament de Tona, la plantilla, la relació de llocs de treball (RLT), els contractes temporals i interinatges, així com dades relatives a les retribucions, indemnitzacions i dietes.

També podeu trobar més informació al Portal de Transparència de l'Ajuntament de Tona .

 

RETRIBUCIONS, INDEMNITZACIONS I DIETES

RETRIBUCIONS
Les retribucions dels empleats públics es classifiquen en retribucions bàsiques i retribucions complementàries:

  • Retribucions bàsiques

Sou i triennis i pagues extraordinàries

Les quanties del sous es fixen anualment a la Llei de pressupostos generals de l’Estat en funció del grup o subgrup de classificació professional. Els triennis consisteixen en una quantitat que es fixa també a la Llei de pressupostos generals de l’Estat de cada any per a cada grup o subgrup de classificació professional per cada tres anys de servei.

Es perceben també dues pagues extraordinàries, una al juny i l’altra al desembre en concepte de sou i triennis.

  • Retribucions complementàries

Establertes en la RLT poden incloure: complement de destí, complement específic, complement de productivitat, gratificació per serveis extraordinaris.

Complement de destinació

Vinculat al lloc de treball i fixat per la Llei de Pressupostos generals de l’Estat de cada any per a cada grup de classificació professional.

Complement específic

Retribueix les condicions particulars d’algun lloc de treball (dificultat tècnica, grau de dedicació, la responsabilitat, la incompatibilitat etc.).

Podeu consultar la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Tona, les retribucions bàsiques i complementàries a les taules següents :
- Relació llocs treball (RLT)
- Retribucions bàsiques i complementàries


INDEMNITZACIONS I DIETES
Les quanties les aprova la corporació anualment per aquest concepte i venen determinades en les bases d’execució del pressupost.
Els imports corresponents els podeu consultar a la taula següent:
- Dietes i indemnitzacions

 

CONTRACTES TEMPORALS O DE DURADA DETERMINADA

A la taula següent hi trobareu la relació de contractes temporals o de durada determinada de l'Ajuntament de Tona, és a dir, el nombre de persones contractades temporalment, o de forma interina, que no consten a la RLT.

- Relació contractes temporals

Darrera actualització: 20.11.2017 | 12:30
Darrera actualització: 20.11.2017 | 12:30