Comissions informatives

COMISSIÓ INFORMATIVA DEL PLE

En els municipis de més de 5.000 habitants, és obligatòria l’existència d’un òrgan que tingui per objecte l’estudi, informe o consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a la decisió del Ple, així com del seguiment de la gestió de l’Alcalde, la Junta de Govern i els regidors que ostentin delegacions.

  • Membres de la Comissió Informativa del Ple:

En representació del Grup municipal CDC
-Sr. Josep Salom Ges - President
-Sr. Miquel Espona Auferil
-Suplent: Sr. Jordi Vilamala Romeu

En representació del Grup municipal ERC
- Sra. Núria Sisó Vila
- Suplent: Sra Olga Mármol Homs

En representació del Grup municipal SOM TONA-ICV-EUiA-ENTESA
- Sra. Berta González Hertaux


COMISSIÓ ESPECIAL COMPTES

La funció d'aquesta Comissió de caràcter permanent, serà l'estudi i dictamen previ dels comptes perquè es sotmetin a l'aprovació del Ple. Celebrarà les seves sessions prèvia convocatòria realitzada per l'Alcaldia.

  • Membres de la Comissió especial de comptes:

En representació del Grup municipal CDC
-Sr. Josep Salom Ges, President
-Substitut: Sr. Jordi Vilamala Romeu
-Sr. Sebastià Bruch Buxaderas
-Substitut: Sr. Miquel Espona Auferil

En representació del Grup municipal ERC
-Sra. Olga Mármol Homs
-Substitut: Sr. Albert Jofre Luengo.

En representació del Grup municipal SÓM TONA-ICV-EUiA-ENTESA
-Sra. Berta González Hertaux

Darrera actualització: 15.12.2017 | 14:56
Darrera actualització: 15.12.2017 | 14:56