Junta Govern Local

En aquest apartat hi trobareu informació sobre la composició, competències i calendari de sessions de la Junta de Govern Local. També podeu consultar els extractes dels acords de la Junta.

  • ELECCIÓ DELS SEUS MEMBRES

L’alcalde determinarà, mitjançat decret, el nombre de membres de la Junta de Govern Local, així com els regidors que hagin de posseir tal condició. La condició de membre de la Junta de Govern Local és de caràcter voluntari.

A aquest efecte, s’haurà de notificar als regidors designats el decret de nomenament, entenent-se tàcitament acceptat aquest si dins del termini de dos dies hàbils següents no es produeix renúncia expressa, comunicada fefaentment a l’alcalde.

A dia d’avui, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Tona està formada pels membres de govern següents: Josep Salom i Ges (Alcalde), Ma.del Mar Cuxart i Ainaud (Regidora de Benestar Social i Sanitat i Ensenyament), Jordi Vilamala i Romeu (Regidor de Seguretat Ciutadana, Pagesia i Medi Ambient), Miquel Espona i Auferil (Regidor d’Esports), Mª Lourdes Boneu i Valor (Regidora de Cultura i Festes), Sebastià Bruch i Buxaderas (Regidor de Serveis), i Marc Poveda i Maians (Regidor d'Infància i Joventut).

  • COMPETÈNCIES

Corresponen a la Junta de Govern Local, com a òrgan executiu, les següents competències:

1. L’assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions.

2. Les atribucions que el Ple li delegui.

3. Les atribucions que l’alcalde li delegui.

4. Les atribucions que, directament, li atribueixin les lleis estatals o autonòmiques.

Delegació de competències del Ple en la Junta de govern local

1.- L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en matèries de competència plenària.

2.- La declaració de lesivitat dels actes de l’ajuntament.

3.- La concertació de les operacions de crèdit, la quantia acumulada de la qual, dintre de cada exercici econòmic, excedeixi del 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost - excepte les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15 per 100 dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior- tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

4.- Les contractacions d’obres, de subministraments, de serveis, de gestió de serveis públics, administratius especials i privats i les concessions sobre béns municipals, d’import superior al 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els 6.000.000,00 euros, així com els contractes i concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor duració quan l'import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia senyalada.

L’adopció de l’acord d’iniciació de l’expedient de contractació i l’acord/acords per a la classificació de contractistes, en els contractes d’obres, de subministraments, de serveis, de gestió de serveis públics, administratius especials i privats d’import superior al 50% dels recursos ordinaris del pressupost.

5.- L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sia competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en el pressupost.

6.- L'adquisició de bens i drets quan el seu valor superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, quan sia superior a 3.000.000,00 euros, així com les alienacions patrimonials en els següents supòsits:

1. Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin declarats de valor històric o artístic, i no estiguin previstos en el pressupost.

2. Quan estant previstos en el pressupost, superin els mateixos percentatges i quanties indicats per a les adquisicions de béns.

7.- L’autorització, disposició de les despeses superiors al 10% i fins el 50% dels recursos ordinaris del pressupost, incloses les de caràcter plurianual superior als 4 anys, sempre que estiguin previstes al pressupost.

8.- Aprovació de l'inventari de béns i les seves rectificacions anuals.

9.- Suspensió de llicències de parcel·lació i edificació en una zona determinada com a actes preparatoris per a la redacció del planejament, d'acord amb la legislació urbanística.

10.- Retribucions dels càrrecs de dedicació exclusiva i parcial.

11.- Indemnitzacions i assistències als restants membres de la corporació.

12.- Aprovació del padró municipal d'habitants i les seves rectificacions anuals.

13.- L’aprovació de projectes d’obres ordinàries que comportin expropiació.

14.- L’establiment o modificació de preus públics

Aquesta delegació confereix a la Junta de Govern de totes les competències que la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, atribueix a l’òrgan de contractació en relació als contractes esmentats. Així també confereix a la Junta de Govern les competències que la Llei 7/1985, de Bases del règim local, el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003), el Reglament del patrimoni dels ens locals (Decret 336/1988) i la Llei 33/2003, del patrimoni de les administracions públiques i normativa concordant, confereix al Ple en relació als contractes i a les operacions patrimonials objectes de delegació.

  • CALENDARI DE SESSIONS

La Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, celebrarà sessió ordinària per atendre a les seves facultats resolutòries en matèries delegades, cada setmana, fixant-se el dia en els dilluns a les set hores de la tarda. Si el dia de convocatòria fos festiu, la sessió es celebrarà el dimecres següent.

En el cas de que no es pogués portar a terme la sessió ordinària en la data fixada, l'alcaldia en Decret motivat assenyalarà la nova data de celebració, seguint-se a partir d’aquesta sessió el règim preestablert.

Darrera actualització: 31.01.2019 | 11:25
Darrera actualització: 31.01.2019 | 11:25