Consells Municipals

La Constitució Espanyola, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i legislació reguladora del règim local contenen drets relatius a la informació i participació ciutadana.
Per a facilitar aquesta participació ciutadana en la gestió dels assumptes municipals trobem mecanismes fonamentals: òrgans territorials de gestió desconcentrada i òrgans sectorials.

Els Consells municipals són òrgans de participació ciutadana, de caràcter consultiu, d'informe preceptiu, de formulació de propostes i suggeriments. En aquest apartat pots consultar els òrgans de participació vigents.

  • CONSELL D'INFANTS DE TONA

El Consell d'Infants és l’òrgan estable a través del qual els infants de Tona poden exercir el seu dret a participar, debatre, expressar les seves idees, reflexions i opinions, així com prendre decisions, i elevar propostes concretes al Ple municipal, per transformar i millorar el seu municipi.

Objectius i funcions

Té com a finalitat involucrar als nens i nenes de 10 a 12 anys que estudien 5è i 6è de primària a les escoles de Tona en la gestió dels assumptes públics, i aconseguir que siguin part activa del municipi, desenvolupant la seva capacitat crítica i fent sentir la seva veu.

2. Els objectius generals del Consell són:

a) Disposar d’un espai estable i regulat de participació dels infants, i de comunicació entre aquests i les autoritats municipals.

b) La dinamització de la participació dels infants, fent possible la seva intervenció en el debat sobre els assumptes del seu poble i permetent que siguin subjectes actius de la nostra societat.

c) Aconseguir que els infants tinguin la possibilitat de manifestar i proposar com volen que sigui el seu municipi, i donar a conèixer als adults el seu punt de vista, desenvolupant així, una major sensibilitat cap a la relació poble i infant.

d) Que els infants, com a ciutadans, coneguin els seus drets, aprenguin a exercir-los i tinguin accés a mecanismes de debat i pràctiques democràtiques.

e) Donar a conèixer els drets i deures dels infants dins la seva comunitat, i aconseguir que les persones adultes reconeguin aquests drets, valorin l’opinió dels infants i la prenguin en consideració.

Composició

Els representants que formaran part del Consell d’Infants, els consellers i conselleres, seran escollits entre els alumnes de 10 i 12 anys de 5è i 6è de primària dels centres escolars de Tona.

Reglament del Consell d'Infants

Actes

Consell Infants 2018

 

  • CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE TONA

El Consell Escolar Municipal de Tona, constituït el 5 d’abril de 1995, és l’organisme de consulta i participació en la gestió educativa i sobre qualsevol aspecte relacionat amb l’ensenyament no universitari dins l’àmbit municipal.

Objectius i funcions
El principal objectiu del Consell és aconseguir una coordinació progressiva i una interrelació suficient entre els diferents centres docents de la Vila.
Per conèixer les funcions, organització i funcionament del Consell Escolar Municipal consulta el Reglament que el regula:

Reglament del Consell Escolar Municipal

Composició
-Sis membres de l'Ajuntament nomenats pel plenari, actuant com a President, el titular de l'Alcaldia o el seu delegat.
-Sis representants dels Directors dels Centres.
-Sis representants dels mestres.
-Cinc representants dels pares.
-Cinc representants dels alumnes.
-Quatre representants del sector de personal administratiu i de serveis dels Centres.
-Un representant de la Fundació Privada Osona Formació i Desenvolupament

Els membres elegits pel Consell ho seran per un període de dos cursos escolars, renovant-se per meitats a la fi de cada curs. Excepcionalment l'administració educativa pot designar un representant perquè assisteixi a alguna sessió del Consell.

Actes

Consell Escolar Municipal 2018
Acta Consell Escolar Municipal 2017
Acta Consell Escolar Municipal 2016
Acta Consell Escolar Municipal 2015
Acta Consell Escolar Municipal 2014
Acta Consell Escolar Municipal 2013

 

Darrera actualització: 07.01.2019 | 08:43
Darrera actualització: 07.01.2019 | 08:43