OBERTA LA CONVOCATÒRIA DE BEQUES PER A L'ESCOLARITZACIÓ

Dilluns, 12 de març de 2018 a les 00:00

Del 12 de març i fins el 12 de maig de 2018 els infants i joves nascuts entre els anys 2002 i 2015, que correspon a les edats de 3 a 16 anys, que estiguin cursant entre P3 i 4art d’ESO,
empadronats a Tona poden sol·licitar una beca d’escolarització que cobreixi llibres, material escolar i sortides curriculars pel curs 2018-2019.

Aquesta convocatòria d’ajuts té per objectiu facilitar el pagament de les despeses escolars dels infants i joves que per diversos motius socioeconòmics tenen dificultats per gaudir de l’etapa
educativa amb normalitat.

Per a poder-hi optar s’ha de complimentar una sol·licitud que es troba a www.mancoplana.cat i demanar hora per l’educador/a social a l’Àrea Social de la Mancomunitat La Plana (Tel. 93 812
54 45, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i de dilluns a dijous de 15 a 17 hores).

D’acord amb la valoració de la situació econòmica i de la realitat social de l’infant-jove/família (utilitzant barems socioeconòmics) es definirà el percentatge de beca econòmica que
s’atorgarà.

A la sol·licitud de l’ajut caldrà adjuntar la documentació següent:
1) Model d’instància normalitzat sol·licitant l’ajut
2) Llibre de família
3) Fotocòpia del DNI o NIE de tots els membres de la unitat familiar majors de 14
anys
4) Volant de convivència
5) Certificat de reconeixement de disminució (si s’escau)
6) Carnet de família nombrosa i/o monoparental ( si s’escau)
7) En cas de sentència de separació o divorci, cal portar el conveni regulador on
consti pensió alimentària i el règim de custòdia dels fills
8) En cas d’acolliment, cal portar document acreditatiu de qui fa l’acollida
9) Rebut del lloguer o hipoteca de l’habitatge habitual
10) Justificant d’ingressos de tots els membres de la unitat familiar

-1a opció: justificants d’ingressos de totes les persones en edat laboral de la unitat familiar: si es troba ocupat laboralment, portar les últimes 3
nòmines, contracte de treball i/o altres prestacions (pensions, renda garantida de ciutadania, pensions no contributives, llei de dependència,
ajuts de lloguer, etc.)

-2a opció: Treballadors autònoms, l’última declaració trimestral IRPF

-3a opció: En cas d'estar a l'atur i no rebre cap prestació presentar certificat de l'OTG

- 4a opció: Declaració de la renta de totes les persones en edat laboral de la unitat familiar

-5a opció: En cas de no poder acreditar la situació administrativa i/o econòmica es requerirà declaració jurada de totes les persones en edat laboral de la unitat familiar

11) Certificació responsable de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l’Agència Tributària, amb la Seguretat Social i amb l’Ajuntament corresponent
12) Dades bancàries de l’entitat que designin els centres educatius o AMPAs per tal de fer el pagament
13) Document que acrediti el cost de les despeses escolars
 

Darrera actualització: 12.03.2018 | 12:01